_WELCOMETO Radioland

Top50  .
.
.


> >

: 3/12

Vėlinančiojo SR trigerio modelis parodytas 12 paveiksle; čia q šio trigerio būvio (angl. present state) išėjimo signalas; Q kito trigerio būvio (angl. next state) išėjimo signalas; Dt didžiausias signalo vėlinimo laikas trigeryje.

Iš paveikslo matyti, kad didžiausią trigerio vėlinimo laiką sudaro dviejų loginių elementų vėlinimo laikai:

Dt = 2tv ;

čia tv vieno loginio elemento vėlinimo laikas (angliškai paprastai žymimas tpd arba tgd propagation delay arba gate delay).

Labai svarbu įsiminti, kad šis trigerio būvis q tampa kitu trigerio būviu Q po Dt.

 

 

Charakteringoji lygtis

 

Trigerio charakteringoji, arba būdingoji, lygtis sieja trigerio kito būvio išėjimo signalą su išoriniais trigerio įėjimo signalais ir vidiniu įėjimo, arba grįžtamojo ryšio, signalu šiuo trigerio būviu. Charakteringoji lygtis užrašoma remiantis vėlinančiojo trigerio modelio logine schema.

Tuomet SR trigerio (12 pav.) kito būvio išėjimo signalas

 

Q = S + q + R = (S + q)× R = SR + qR .

Apvestoji dalis yra SR trigerio charakteringoji lygtis. Ji aprašo grįžtamąjį ryšį trigeryje: Q matome ir kairiojoje, ir dešiniojoje lygties pusėse, nes q yra Q po Dt. Be to, charakteringoji lygtis teigia, kad trigerio kito būvio signalas Q esti ir išorinių įėjimo signalų S ir R, ir trigerio šio būvio q funkcija.

 

 

Būvių reikšmių lentelė

 

Pagal trigerio charakteringąją lygtį galime sudaryti jo būvių reikšmių lentelę (angl. present state next state table, arba state table). SR trigerio būvių reikšmių kaita parodyta 1 lentele.

 

1         lentelė. SR trigerio būvių reikšmių lentelė

 

Įėjimo signalai

Išėjimo signalas

Komentarai

Vidinis įėjimo, arba šio būvio išėjimo, signalas

Išoriniai įėjimo signalai

 

Kito būvio signalas

 

Šis būvis

 

Trigerio būvis

X = S+q(po Dt) =

= S+Q

q

S

R

Q

q

Q

X = Q

0

0

0

0

stabilus

R

1

0

0

1

0

stabilus

R

1

0

1

0

1

nestabilus

S

0

0

1

1

0

stabilus

R

0

1

0

0

1

stabilus

S

0

1

0

1

0

nestabilus

R

1

1

1

0

1

stabilus

S

0

1

1

1

0

nestabilus

R

0